การลงทุนของเอ็กโก กรุ๊ป

การลงทุนของเอ็กโก กรุ๊ป

เอ็กโก กรุ๊ป ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ดังนั้น รายได้หลักจะมาจากเงินปันผลในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ซึ่งประกอบธุรกิจสอดคล้องกับแผนธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป โดยมุ่งเน้นการลงทุนหลักในธุรกิจไฟฟ้า ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง