สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Descriptions :

 • Prepare monthly consolidated financial statements, EGCO's financial statements for submission to the management and major shareholders.    
 • Prepare quarterly, and annual consolidated financial statements, EGCO's financial statements, and note to the financial statements.
 • Prepare quarterly and yearly reporting packages as required by  major shareholders
 • Record accrued revenues and accrued expenses in GL system.
 • Prepare bank reconciliation, bank confirmation, and third-party confirmation.
 • Calculate corporate income tax and prepare tax filing (Phor. Ngor. Dor. 50, 51) of EGCO in accordance with tax laws and follow up new tax laws and regulations
 • Follow up on the new accounting standards and calculate the impact on EGCO's separate financial statements.
 • Support the information and work with other functions to achieve the company's strategies and policy.

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 0-3 years of relevant experience in power business or large infrastructure business or financial institutions or auditing firms                                                     
 • Well-knowledge of Thai Financial Reporting Standards. 
 • Well knowledge of business laws & regulations, especially for public company
 • Good knowledge of financial analysis, and financial modeling.
 • Good command of English language / TOEIC over 600    
สมัครงาน

Job Descriptions:

 • Contact and coordinate with the lenders' agents for the submission of the reports and the other information undertaking as required by the conditions specified in the loan agreement.
 • Assist the VP-Loan Management to prepare and control the documents in relation to security interest of the lenders including the assignment package of the Security/ Contract as required by loan agreement.
 • Assist the VP-Loan Management for the matters in relation to the investment including seeking for the best investment alternative and preparing for all necessary documents.
 • Assist the VP-Loan Management for the matters in relation to the cash management according to the condition specified in the loan agreement.
 • Proceed for the cash receipts including issuing the receipt and tax invoice.
 • Prepare and control the payment documents including cheque, baht net, payment instruction, application for remittance, and electronic banking then deliver to the Onshore and Offshore Account Banks for payment to related parties.
 • Assist to arrange the bidding of the foreign exchange rate for buying foreign currencies for the payment to overseas vendors or suppliers and prepare the necessary documents as required by the Bank of Thailand.
 • Record the transactions in relation to finance activities in the SAP system and prepare the Bank Reconciliation for the accounts opened with Bangkok Bank, Krung Thai Bank (Khanom branch) and Mizuho Bank (Singapore).
 • Assist the Section Manager for the matters in relation to the investment including seeking for the best investment alternative and preparing for all necessary documents.
 • Assist the Section Manager for the matters in relation to the performance securities in term of Bank Guarantees and/or Cash Bond and also assignment of such Securities and Contract assignment.
 • Prepare Financial Reports (Monthly Cash Status, Monthly Cash Flow Projection and others as required).
 • Prepare the utilization request and other documents necessary for the drawdown of working Capital Facility (if necessary).
 • Participate and Assist the Section Manager in the company activities such as ISO, Quality Management System, Environmental Management System, Security-Health and Environment Systems to achieve the company goals and objectives.
 • Others as required by the direct supervisor.

Qualification:

 • Bachelor Degree /Master degree in Finance, Economics, Business Administration, or Accounting.
 • Good knowledge of MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.).
 • Good knowledge of SAP Application (preferrable).
 • Good command of English /TOEIC over 650.
 • Basic Knowledge in Finance, Accounting and Taxation, Project Finance and Loan Management.
 • Knowledge of Financial Instruments /Derivatives.
 • Honesty/ Integrity.
 • English Literacy.
 • Communication skills.
 • Problem solving skills. 
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Manage cash flow and liquidity of EGCO and responsible subsidiaries.
 • Manage and review all receiving and payment of EGCO and responsible subsidiaries.
 • Manage excess cash for financial investment and propose to VP including foreign exchange transaction.
 • Monitor & update economics data, Market movement in Thai bond market, Interest rate trend.
 • Monitor and manage bank service fees, interest rates for investment.
 • Provide supporting to other departments on issues concerning banks or financial matters.
 • Review reconciliation of the bank statements through the general ledger and clear the outstanding items.
 • Coordinate with banks' representatives.
 • Prepare monthly report.
 • Ad hoc reports and project as requested.

Job Requirement

 • Bachelor Degree in Finance or Economics
 • 1- 5 years of relevant experiences in Finance or Treasury Management
 • Good command of English language / TOEIC score must be over 600
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Perform all tasks to follow the assignment
 • Assist in coordinating with Subsidiaries/Joint Venture in EGCO Group about performance management of operating asset
 • Support to collect all information for reviewing in budget and KPI of each Subsidiaries/Joint Venture
 • Provide management reports and evaluate in performance of Subsidiaries/Joint Venture
 • Prepare all information, presentation, and analysis as required
 • Perform all tasks in support of required works
Qualification :
 • Bachelor's Degree in Engineering or Finance is required
 • Having an MBA / Master's in finance would be an advantage but is not a must.
 • At least one year in any business will be favored if he/she has been experienced in the power field 
 • Understandings of Business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA, etc.
 • Ability to multi-task and operate under tight deadlines
 • Good communication, presentation, analytical, and negotiation skills
 • Good knowledge of MS offices (Excel, Word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 650
สมัครงาน

Position Summary

Corporate Planning officer position is responsible for supporting SVP and VP to formulate a strategic plan, action plan, and corporate KPIs indicator including coordination with other business functions to provide essential information and ensure effective strategy execution.
 

Primary Responsibilities:

 • To perform activities to research both internal and external analysis, including market, peer movement, industry trends, macroeconomics, and other external factors that could impact the business in order to monitor and capitalize on opportunities and threats to Company                                                
 • Analyze financial data, market reports, and industry forecasts to assess the feasibility and profitability of potential projects                                                 
 • Develop a financial model and financial projections for the Group to ensure that the company's targets and commitments are met.                                                
 • Collaborate effectively with relevant stakeholders to establish a strategic plan, action plan and KPI setting to align with the organization's vision and mission.                                                
 • Prepare the corporate strategy, action plan and corporate KPIs to propose to the BOD and cascade to all stakeholders  
 • Prepare a monthly report on the group's overall operation and financial performance.                                                                                

Qualification:

 • Bachelor's Degree in Engineering
 • 3 years of relevant experience in power business or large infrastructure business or financial institutions
 • Understanding of the power industry and related business
 • Strong knowledge of technical aspects of power industry
 • Seek business opportunities, scan and prioritize projects before transfer to BD
 • Basic Knowledge of Finance
 • Basic understanding of sustainable development
 • Good practice in MS Office (excel, word, PowerPoint, etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Perform all CSR projects as assigned to reach the committed target or achievement 
 • Monitor and evaluate the output and outcome of CSR projects
 • Provide content and summary of project hi-light to support PR activity to promote CSR projects
 • Maintain consistency in communicating and encourage employee involvement in CSR activity
 • Provide a written monthly update of Public Sponsorship and facilitate an internal process to support Public Sponsorship activities

 

Qualification :

 • Bachelor Degree in communication arts, journalism, or mass communication
 • 1-3 years of relevant experiences in the power business, large infrastructure business, or others with experiences in
        1. CSR or community development project management and event/activity management
        2. CSR/Sustainability reporting
        3. public relations/CSR communications including a background in social media communications or relevant experience.
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint, etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600
 • Able to travel upcountry                      
 • Self-motivated and able to work independently.   
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Perform payroll process to ensure the data accuracy for payment calculation, such as allowance, OT, Provident fund, SSC, and loans program
 • The recruit-to-retire process; perform recruiting and selection process, Handle-improve job description, offering, and onboarding per guidelines including relations activities for campus with the institutes and promoting company's good image. And also maintain manpower and organization
 • Perform and analyze the compensation & benefits survey to determine market competitiveness level as well as support team on the data requirements including rectify of compensation & benefits to remuneration& reward
 • Provide, support, and perform C&B administrations and services for employees to ensure accuracy and customer satisfaction e.g. the certified letter, loan, the employee data report/required, group health insurance, provident fund and etc
 • Perform annual/periodical Performance Evaluations and support information (such as salary adjustment, promotion, transformation etc.)
 • Perform annual budget and support HR system
 • Support for HR-related tasks
Qualification :
 • Bachelor’s Degree in Human Resources Management, Political Science, Psychology or Social Science or Master’s Degree in Human Resources Management, Political Science, Psychology, Social Science or Business Administration will be an advantage           
 • 3-7 years of relevant experience in human resources management or human resources development especially payroll system
 • Understanding of basic labor laws                                                                                          
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill
 • IT Proficiency (e.g. MS Office, SAP, Auto CAT, Computer Graphic Design)
 • Excellent practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)                           
 • Good command of English language / TOEIC over 600                                          
 • Communication, Presentation, Analytical, Negotiation, and Problem-solving skills
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist the supervisor in preparation of P/O, and letter of intent, EPC contract, non-EPC contract, consulting service agreements
 • Perform the procurement procedures and assist the supervisor in collecting data and information i.e. price, and contractors
 • Partner with user to ensure clear requirements documentation.    
 • Determine quantity and timing of deliveries.
 • Assist the supervisor in preparation BOD's Meeting, Shareholders' Meeting 
 • Assist the supervisor in preparation document for BOI except in part of accounting work    
 • Assist the supervisor to control ISO's documentation relating to procurement and administration work (if required)                                                           

Qualification

 • Bachelor Degree in Arts, Social Science, Political Science, Business of Administration, Economics, or equivalent
 • At least 2 year experience in Procurement
 • 2-3 years of relevant experience in Procurement and Contract Management
 • Good command of English language / TOEIC over 600
 • Good interpersonal skills and service mind      
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint, etc.) and SAP  
 • Well knowledge of bidding, the conditions of contract, execution & contracts, and payment management 
 •                                           
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • To support and assist the team to undertake initial screening and preliminary analysis, including but not limited to technical, commercial, contractual, and/or financing aspects, of the assigned projects and opportunities.                                                
 • To develop a financial model from scratch or use one that is already available in order to conduct preliminary analysis and prepare reports summarizing the findings/results.                                                
 • To prepare reports and presentations for the team and the management as assigned                                                
 • To support the team in performing the assigned administrative works and duties.                                                
 • Coordinate with different groups both inside and outside the organization to ascertain and secure information needed.                                                

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Engineering, Finance, and Business Administration 
 • Master's Degree in Engineering, Finance, and Business Administration would be an advantage
 • At least 2-3 years of relevant experience in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in a feasibility study, project development, project management, or asset management
 • Strong financial modeling skills would be an advantage
 • Good knowledge of MS Office (excel, word, PowerPoint, etc.)
 • TOEIC Score over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • Prepare reports, presentations and information for management
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives

Qualification :

 • Bachelor’s degree in  Engineering. (Engineer Background) /  Financial Modelling  a must
 • Master Degree in Financial preferred
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.) 
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill
 • TOEIC Score over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Perform an IT audit and testing ITGC (Information Technology General Computer Control), Data Analysis and utilize technology effectively. 
 • Take part of integrated audit by performing test of IT dependency controls e.g., automated application control, IT dependent report, system access and authorization control. 
 • Analyze and solve problems especially big data analysis. 
 • Assess and giving advice on IT/network security architecture design 
 • Assess risk related to information and cybersecurity and evaluate effectiveness of internal controls based on industrial-accepted standard e.g., Information Security Management System (ISMS) 
 • Assess and giving advice on security technology and security-related configuration e.g., firewall, IDS/IPS, Content filtering, Network routing equipment, Wifi controller, Network access Control, etc. 
 • Provide overall co-ordination of the audit planning for the areas/ programs under his/her supervision, and supervise the follow up process of subordinates to ensure timely dispatch of audit reports to auditee and obtaining reply from auditee on the implementation status of recommendations 
 • Delegate, allocate and assign resources to carry out the audit work, and advise, supervise, and oversee the audit activities carried out by the IA as per the Annual Audit Plan. 
 • Discuss with CAE for major risk or audit findings identified during audit. 
 • Oversee the follow up process of the Senior Internal Auditor to ensure timely dispatch of audit reports to auditee and obtaining reply from auditee on the implementation status of recommendations. 
 • Review and discuss on the reply received from auditee for any disputes or disagreement. 
 • To ensure that audit engagements are conducted in accordance with the audit work program and objectives of the audit have been achieved. 
 • Carry out special / investigation audit assigned by CAE. 
 • Participate in the Exit meeting with auditee’s management to discuss on the audit findings identified during audit. 

Qualification :

 • Bachelor's degree preferably in IT, Computer Science or Engineering, Statistic or Accounting. 
 • Having 3-5 years of experience in Professional IT Auditor or an equivalent function or experience in auditing firms or as internal auditor more than 7 years 
 • Preferably proficient in Oracle or any other related Accounting System. Working knowledge in IT Auditor; highly proficient with ERP configurations e.g., SAP and Oracle. Ability to apply best practices of one ERP system in other ERP systems. 
 • Able to work to upcountry or overseas
 • Excellent communication skills in both oral and written English 
 • Able to appreciate business process issues and understand business transaction scenarios, and how an application system (e.g., SAP, Oracle, etc.) can support them 
 • Basic understanding of ERP configurations e.g., SAP, Oracle. Ability to apply best practices of one ERP system in other ERP systems 
 • Good appreciation of fundamental accounting knowledge and/or audit knowledge and financial controls 
 • Good grasp of IT technical concepts, e.g., Operating Systems (Unix, Windows, etc), Databases (Oracle, SQL, etc.) 
 • Able to handle multiple tasks and assignments 
 • Logical thinking, good attitude, fast learner and good team player 
 • Ability to persuade and influence others, to motivate others and promote teamwork and mentor any others, and to provide effective feedback. 
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist with formulation of IT policies and IT strategies, especially by developing and managing the scope of IT Cybersecurity and Privacy
 • Plan and monitor IT Cybersecurity and Privacy
 • Monitor and report the progress of all IT Cybersecurity and Privacy projects, and take action to ensure the achievement
 • Manage and maintain IT Cybersecurity and Privacy and Support Users to ensure uninterrupted operations and quality of services
 • Manage and consult to all users for all IT Cybersecurity and Privacy solutions

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science or Management Information System
 • 3 years of relevant experience in IT Cybersecurity and Privacy
 • Management IT Cybersecurity and Privacy    
 • Specific business application and data warehousing software: SAP, SharePoint, SQL
 • Commuter IT hardware and infrastructure system, e.g., computer network, etc.
 • IT system analysis, Problem-solving, Communication and Analytical thinking skills
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned IT infrastructure projects                
 • Gather users’ requirements and problems to study, formulate the solutions, and in conjunction with supervisor suggest the appropriate solutions
 • Monitor, maintain, and create assigned reports of progress for IT Infrastructure projects
 • Maintain IT infrastructure to ensure the availability of services and support users.
 • Support and maintain ISO 27001
 • Formulate user manual and training documents

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System
 • 3 years of relevant experience in Technology infrastructure
 • Specific business application and data warehousing software: SAP, SharePoint, SQL
 • Commuter IT hardware and infrastructure system, e.g., computer network, etc.
 • IT system analysis, Problem-solving, Communication and Analytical thinking skills
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Designed, develop, and maintain full-stack web/mobile applications using Flutter, .NET, SQL, and Node.js.
 • Participate in the full software development life cycle, including requirements gathering, design, development, testing, and deployment.
 • Collaborate with cross-functional teams to gather business requirements and provide appropriate solutions.
 • Debug, test, and resolve software defects and bugs.
 • Provide day-to-day support for web/mobile applications and resolve production issues.
 • Stay up-to-date with the latest advancements in web technologies.
 • Participate in the development of project plans and implementation strategies.
 • Provide recommendations for process improvements and efficiencies.
 • Write clear and maintainable code, and ensure the code meets industry standards.
 • Participate in code and design reviews

Qualification :

 • Bachelor's degree or Master's degree in Computer Science, Business Administration, or related field.
 • Strong experience in full-stack web development.
 • Proficient in Flutter, .NET, SQL, and Node.j and experience with SQL, relational databases and cloud platforms (e.g. Azure, K2 Workflow) is a plus..
 • Ability to work with cross-functional teams and communicate effectively with clients.
 • Strong problem-solving skills and attention to detail.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Familiarity with Agile development methodologies is a plus.
 • Experience with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript is a plus.
 • TOEIC Score over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Provide day-to-day support and maintenance for SAP MM/PM.
 • Troubleshoot and resolve SAP MM/PM production issues in a timely manner.
 • Participate in the design, configuration, and implementation of SAP MM/PM solutions.
 • Collaborate with cross-functional teams to ensure integration between SAP MM/PM and other SAP modules.
 • Develop and maintain SAP MM/PM customizations, reports, and interfaces.
 • Provide end-user training and support for SAP MM/PM.
 • Participate in blueprinting, testing, and go-live support.
 • Stay up-to-date with SAP technology advancements and industry trends.
 • Provide recommendations for SAP MM/PM process improvements and efficiencies.
 • Participate in the development of project plans and implementation strategies.                                               

Qualification :

 • Bachelor's degree or Master's degree in Computer Science, Business Administration, or related field.
 • Strong experience in SAP MM/PM support and implementation, and SAP project management methodologies will be an advantage.
 • Knowledge of SAP Materials Management and Plant Maintenance modules.
 • Strong understanding of procurement, inventory, and maintenance processes.
 • Ability to work with cross-functional teams and communicate effectively with clients.
 • Strong problem-solving skills and attention to detail with excellent communication and interpersonal skills.
 • SAP certification in MM/PM is a plus.
 • Experience with other SAP modules (e.g. FI/CO, ABAP) is a plus.
 • TOEIC Score over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Provide day-to-day support and maintenance for SAP FI/CO.
 • Troubleshoot and resolve SAP FI/CO production issues in a timely manner.
 • Participate in the design, configuration, and implementation of SAP FI/CO solutions.
 • Collaborate with cross-functional teams to ensure integration between SAP FI/CO and other SAP modules.
 • Develop and maintain SAP FI/CO customizations, reports, and interfaces.
 • Provide end-user training and support for SAP FI/CO.
 • Participate in blueprinting, testing, and go-live support.
 • Stay up-to-date with SAP technology advancements and industry trends.
 • Provide recommendations for SAP FI/CO process improvements and efficiencies.
 • Participate in the development of project plans and implementation strategies

Qualification :

 • Bachelor's degree or Master's degree in Computer Science, Business Administration, or related field.
 • Strong experience in SAP FI/CO support and implementation, and SAP project management methodologies will be an advantage.
 • Knowledge of SAP Materials Management and Plant Maintenance modules.
 • Strong understanding of procurement, inventory, and maintenance processes.
 • Ability to work with cross-functional teams and communicate effectively with clients.
 • Strong problem-solving skills and attention to detail with excellent communication and interpersonal skills.
 • SAP certification in FI/CO is a plus.
 • Experience with other SAP modules (e.g. MM/PM, ABAP) is a plus.
 • TOEIC Score over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Manage and support the day-to-day operations of data management systems, including SAP BW
 • Develop, implement, and maintain data management processes and procedures
 • Collaborate with stakeholders to understand business requirements and data needs
 • Design and implement data storage solutions, such as databases, data warehouses, and data lakes
 • Extract, transform, and load (ETL) data from multiple sources, including SAP ERP systems and non-SAP, into the data management systems
 • Ensure data quality and accuracy by implementing data validation and reconciliation processes
 • Monitor data management systems to ensure stability, performance, and security
 • Automate data management tasks and workflows
 • Provide technical support to end-users and resolve any data-related issues
 • Analyze data and identify trends to support decision-making and strategic planning
 • Create dashboards, reports, and visualizations using BI tools such as PowerBI, etc.
 • Document data management systems and processes

Qualification :

 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Information Systems or related field
 • Strong experience with data management and database technologies such as SQL, NoSQL databases
 • Proficiency in programming languages such as Python, SQL, and Java
 • Experience with cloud-based data storage and processing solutions such as AWS, Google Cloud Platform, or Azure
 • Strong experience with SAP BW and SAP ERP systems
 • Familiarity with data warehousing concepts and dimensional modeling
 • Strong problem-solving and analytical skills
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Ability to work independently and in a team environment
 • Experience with BI and visualization tools such as PowerBI, etc.
 • TOEIC Score over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Develop and conduct feasibility study, investment proposal, financial  model, project funding and relevant contracts to ensure successful project development
 • Assist in valuate the purchase price of the target project companies
 • Assist SVP in dealing and negotiation related to business development and project development 
 • Seek and study information to of new technology related to new businesses
 • Prepare the agenda and presentation for the board meeting
 • Assist in exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities 
 • Assist in screening projects in the pipeline; direct and advise for the action plan for the implementation of the project/investment opportunities
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Maintain close relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities 

Qualification :

 • Bachelor Degree in Engineering, Economics, Finance, Business Administration, or Law 
 • Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage
 • At least 7 years of relevant experiences in power business, new business, new technology or large infrastructure business or financial institutions with a minimum of 4 years experiences in feasibility study, business development, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Well knowledge of financial analysis, financial modeling
 • Good command of English language   TOEIC 700
สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน