สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Descriptions :

 • Prepare monthly consolidated financial statements, EGCO's financial statements for submission to the management and major shareholders.    
 • Prepare quarterly, and annual consolidated financial statements, EGCO's financial statements, and note to the financial statements.
 • Prepare quarterly and yearly reporting packages as required by  major shareholders
 • Record accrued revenues and accrued expenses in GL system.
 • Prepare bank reconciliation, bank confirmation, and third-party confirmation.
 • Calculate corporate income tax and prepare tax filing (Phor. Ngor. Dor. 50, 51) of EGCO in accordance with tax laws and follow up new tax laws and regulations
 • Follow up on the new accounting standards and calculate the impact on EGCO's separate financial statements.
 • Support the information and work with other functions to achieve the company's strategies and policy.

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 0-3 years of relevant experience in power business or large infrastructure business or financial institutions or auditing firms                                                     
 • Well-knowledge of Thai Financial Reporting Standards. 
 • Well knowledge of business laws & regulations, especially for public company
 • Good knowledge of financial analysis, and financial modeling.
 • Good command of English language / TOEIC over 600    
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Perform daily tasks relating to corporate finance and responsible for loan agreement management.  
 • Assist in cash flow projection and analysis. 
 • Preliminary analysis of financial risk associated with the company.  
 • Prepare financial information and reports for management decisions.
 • Prepare shareholder loan agreements between the company and projects and procure bank guarantees for projects. 
 • Other tasks as assigned.

Job Requirement

 • Bachelor's Degree in Finance, Accounting, Economics, or related fields.
 • 2-3 years of relevant experience in finance or banking.
 • Good command of English language / TOEIC over 600
 • Good knowledge of MS offices (excel, word, PowerPoint, etc)
 • Good financial and accounting knowledge.
 • Experiences in financial analysis and financial models will be an advantage.
 • Good communication, problem-solving, and analytical skills.
 • Ability to work under pressure and tight deadlines.
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Manage cash flow and liquidity of EGCO and responsible subsidiaries.
 • Manage and review all receiving and payment of EGCO and responsible subsidiaries.
 • Manage excess cash for financial investment and propose to VP including foreign exchange transaction.
 • Monitor & update economics data, Market movement in Thai bond market, Interest rate trend.
 • Monitor and manage bank service fees, interest rates for investment.
 • Provide supporting to other departments on issues concerning banks or financial matters.
 • Review reconciliation of the bank statements through the general ledger and clear the outstanding items.
 • Coordinate with banks' representatives.
 • Prepare monthly report.
 • Ad hoc reports and project as requested.

Job Requirement

 • Bachelor Degree in Finance or Economics
 • 1- 5 years of relevant experiences in Finance or Treasury Management
 • Good command of English language / TOEIC score must be over 600
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Perform all tasks to follow the assignment
 • Assist in coordinating with Subsidiaries/Joint Venture in EGCO Group about performance management of operating asset
 • Support to collect all information for reviewing in budget and KPI of each Subsidiaries/Joint Venture
 • Provide management reports and evaluate in performance of Subsidiaries/Joint Venture
 • Prepare all information, presentation, and analysis as required
 • Perform all tasks in support of required works
Qualification :
 • Bachelor's Degree in Engineering or Finance is required
 • Having an MBA / Master's in finance would be an advantage but is not a must.
 • At least one year in any business will be favored if he/she has been experienced in the power field 
 • Understandings of Business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA, etc.
 • Ability to multi-task and operate under tight deadlines
 • Good communication, presentation, analytical, and negotiation skills
 • Good knowledge of MS offices (Excel, Word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Perform all CSR projects as assigned to reach the committed target or achievement 
 • Monitor and evaluate the output and outcome of CSR projects
 • Provide content and summary of project hi-light to support PR activity to promote CSR projects
 • Maintain consistency in communicating and encourage employee involvement in CSR activity
 • Provide a written monthly update of Public Sponsorship and facilitate an internal process to support Public Sponsorship activities

 

Qualification :

 • Bachelor Degree in communication arts, journalism, or mass communication
 • 1-3 years of relevant experiences in the power business, large infrastructure business, or others with experiences in
        1. CSR or community development project management and event/activity management
        2. CSR/Sustainability reporting
        3. public relations/CSR communications including a background in social media communications or relevant experience.
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint, etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600
 • Able to travel upcountry                      
 • Self-motivated and able to work independently.   
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • To support and assist the team to undertake initial screening and preliminary analysis, including but not limited to technical, commercial, contractual, and/or financing aspects, of the assigned projects and opportunities.                                                
 • To develop a financial model from scratch or use one that is already available in order to conduct preliminary analysis and prepare reports summarizing the findings/results.                                                
 • To prepare reports and presentations for the team and the management as assigned                                                
 • To support the team in performing the assigned administrative works and duties.                                                
 • Coordinate with different groups both inside and outside the organization to ascertain and secure information needed.                                                

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Engineering, Finance, and Business Administration 
 • Master's Degree in Engineering, Finance, and Business Administration would be an advantage
 • At least 2-3 years of relevant experience in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in a feasibility study, project development, project management, or asset management
 • Strong financial modeling skills would be an advantage
 • Good knowledge of MS Office (excel, word, PowerPoint, etc.)
 • TOEIC Score over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • Prepare reports, presentations and information for management
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives

Qualification :

 • Bachelor’s degree in  Engineering. (Engineer Background) /  Financial Modelling  a must
 • Master Degree in Financial preferred
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.) 
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill
 • TOEIC Score over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Perform an IT audit and testing ITGC (Information Technology General Computer Control), Data Analysis and utilize technology effectively. 
 • Take part of integrated audit by performing test of IT dependency controls e.g., automated application control, IT dependent report, system access and authorization control. 
 • Analyze and solve problems especially big data analysis. 
 • Assess and giving advice on IT/network security architecture design 
 • Assess risk related to information and cybersecurity and evaluate effectiveness of internal controls based on industrial-accepted standard e.g., Information Security Management System (ISMS) 
 • Assess and giving advice on security technology and security-related configuration e.g., firewall, IDS/IPS, Content filtering, Network routing equipment, Wifi controller, Network access Control, etc. 
 • Provide overall co-ordination of the audit planning for the areas/ programs under his/her supervision, and supervise the follow up process of subordinates to ensure timely dispatch of audit reports to auditee and obtaining reply from auditee on the implementation status of recommendations 
 • Delegate, allocate and assign resources to carry out the audit work, and advise, supervise, and oversee the audit activities carried out by the IA as per the Annual Audit Plan. 
 • Discuss with CAE for major risk or audit findings identified during audit. 
 • Oversee the follow up process of the Senior Internal Auditor to ensure timely dispatch of audit reports to auditee and obtaining reply from auditee on the implementation status of recommendations. 
 • Review and discuss on the reply received from auditee for any disputes or disagreement. 
 • To ensure that audit engagements are conducted in accordance with the audit work program and objectives of the audit have been achieved. 
 • Carry out special / investigation audit assigned by CAE. 
 • Participate in the Exit meeting with auditee’s management to discuss on the audit findings identified during audit. 

Qualification :

 • Bachelor's degree preferably in IT, Computer Science or Engineering, Statistic or Accounting. 
 • Having 3-5 years of experience in Professional IT Auditor or an equivalent function or experience in auditing firms or as internal auditor more than 7 years 
 • Preferably proficient in Oracle or any other related Accounting System. Working knowledge in IT Auditor; highly proficient with ERP configurations e.g., SAP and Oracle. Ability to apply best practices of one ERP system in other ERP systems. 
 • Able to work to upcountry or overseas
 • Excellent communication skills in both oral and written English 
 • Able to appreciate business process issues and understand business transaction scenarios, and how an application system (e.g., SAP, Oracle, etc.) can support them 
 • Basic understanding of ERP configurations e.g., SAP, Oracle. Ability to apply best practices of one ERP system in other ERP systems 
 • Good appreciation of fundamental accounting knowledge and/or audit knowledge and financial controls 
 • Good grasp of IT technical concepts, e.g., Operating Systems (Unix, Windows, etc), Databases (Oracle, SQL, etc.) 
 • Able to handle multiple tasks and assignments 
 • Logical thinking, good attitude, fast learner and good team player 
 • Ability to persuade and influence others, to motivate others and promote teamwork and mentor any others, and to provide effective feedback. 
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assisting the building of relationship/network
 • Coordinate and prepare information/documents with respect to the information disclosure to comply with SET regulations.
 • Preparing information/documents concerning market feedback, including competitive analysis and financial metrics.
 • Assist VP- Investor Relations to communicate with the investment community, e.g., prepare an email, prepare information for the meeting, answer the call, etc.
 • Collect preliminary research reports submitted by the analysts
 • Assist VP- Investor Relations to conduct/ coordinate activities needed for the investment community to understand the operation results, business strategies/activities
 • Manage and upload investor resources on EGCO’s website
 • Act as a central intelligence that collects, sorts, manages, and provides corporate facts, information, and updates for investors.

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance, and Economics with Master's degree in MBA will be an advantage
 • Having a CISA level 1 or CPA certificate will be an advantage.
 • At least 2 years of experience in investor relations
 • Understanding of the business world/capital market/ money market
 • Basic background in financial and accounting analysis
 • Strong communication, presentation, interpersonal, and negotiation skills
 • Good knowledge of MS office (excel, word, PowerPoint, etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist with formulation of IT policies and IT strategies, especially by developing and managing the scope of IT Cybersecurity and Privacy
 • Plan and monitor IT Cybersecurity and Privacy
 • Monitor and report the progress of all IT Cybersecurity and Privacy projects, and take action to ensure the achievement
 • Manage and maintain IT Cybersecurity and Privacy and Support Users to ensure uninterrupted operations and quality of services
 • Manage and consult to all users for all IT Cybersecurity and Privacy solutions

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science or Management Information System
 • 3 years of relevant experience in IT Cybersecurity and Privacy
 • Management IT Cybersecurity and Privacy    
 • Specific business application and data warehousing software: SAP, SharePoint, SQL
 • Commuter IT hardware and infrastructure system, e.g., computer network, etc.
 • IT system analysis, Problem-solving, Communication and Analytical thinking skills
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Facilitate meetings for EGCO Board of Directors and all Board-level committees
 • Draft correct and complete board's minutes of meetings and efficiently file the record
 • Draft minutes of meetings of some subsidiaries e.g Roi Et Green, EGCO Green, and EGCO Cogen
 • Coordinate with all business functions in EGCO to ensure that the required reports to the Board and meeting papers are correct and complete
 • Assist supervisors in providing interpretation services for expatriate directors
 • Assist to liaise with directors and the Management and provide full support
 • Update and Maintain the Board of Director database for efficient searching and retrieving
 • Undertake the secretarial and administrative tasks upon directors’ requests.
 • Provide support and assistance to maintain /improve the corporate governance mechanism
 • Take responsibility and perform tasks and duties as assigned
Qualification :
 • Strong in  English language / TOEIC over 800
 • Bachelor's Degree in Arts, Business Administration, Social Sciences, or Law
 • 0-3 years of relevant experience in meeting management, administrative management
 • Knowledge of a variety of business practices
 • Understand corporate law
 • Service mind / Open-minded / Practice & Dynamic 
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned IT infrastructure projects                
 • Gather users’ requirements and problems to study, formulate the solutions, and in conjunction with supervisor suggest the appropriate solutions
 • Monitor, maintain, and create assigned reports of progress for IT Infrastructure projects
 • Maintain IT infrastructure to ensure the availability of services and support users.
 • Support and maintain ISO 27001
 • Formulate user manual and training documents

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System
 • 3 years of relevant experience in Technology infrastructure
 • Specific business application and data warehousing software: SAP, SharePoint, SQL
 • Commuter IT hardware and infrastructure system, e.g., computer network, etc.
 • IT system analysis, Problem-solving, Communication and Analytical thinking skills
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Designed, develop, and maintain full-stack web/mobile applications using Flutter, .NET, SQL, and Node.js.
 • Participate in the full software development life cycle, including requirements gathering, design, development, testing, and deployment.
 • Collaborate with cross-functional teams to gather business requirements and provide appropriate solutions.
 • Debug, test, and resolve software defects and bugs.
 • Provide day-to-day support for web/mobile applications and resolve production issues.
 • Stay up-to-date with the latest advancements in web technologies.
 • Participate in the development of project plans and implementation strategies.
 • Provide recommendations for process improvements and efficiencies.
 • Write clear and maintainable code, and ensure the code meets industry standards.
 • Participate in code and design reviews

Qualification :

 • Bachelor's degree or Master's degree in Computer Science, Business Administration, or related field.
 • Strong experience in full-stack web development.
 • Proficient in Flutter, .NET, SQL, and Node.j and experience with SQL, relational databases and cloud platforms (e.g. Azure, K2 Workflow) is a plus..
 • Ability to work with cross-functional teams and communicate effectively with clients.
 • Strong problem-solving skills and attention to detail.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Familiarity with Agile development methodologies is a plus.
 • Experience with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript is a plus.
 • TOEIC Score over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Provide day-to-day support and maintenance for SAP MM/PM.
 • Troubleshoot and resolve SAP MM/PM production issues in a timely manner.
 • Participate in the design, configuration, and implementation of SAP MM/PM solutions.
 • Collaborate with cross-functional teams to ensure integration between SAP MM/PM and other SAP modules.
 • Develop and maintain SAP MM/PM customizations, reports, and interfaces.
 • Provide end-user training and support for SAP MM/PM.
 • Participate in blueprinting, testing, and go-live support.
 • Stay up-to-date with SAP technology advancements and industry trends.
 • Provide recommendations for SAP MM/PM process improvements and efficiencies.
 • Participate in the development of project plans and implementation strategies.                                               

Qualification :

 • Bachelor's degree or Master's degree in Computer Science, Business Administration, or related field.
 • Strong experience in SAP MM/PM support and implementation, and SAP project management methodologies will be an advantage.
 • Knowledge of SAP Materials Management and Plant Maintenance modules.
 • Strong understanding of procurement, inventory, and maintenance processes.
 • Ability to work with cross-functional teams and communicate effectively with clients.
 • Strong problem-solving skills and attention to detail with excellent communication and interpersonal skills.
 • SAP certification in MM/PM is a plus.
 • Experience with other SAP modules (e.g. FI/CO, ABAP) is a plus.
 • TOEIC Score over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Provide day-to-day support and maintenance for SAP FI/CO.
 • Troubleshoot and resolve SAP FI/CO production issues in a timely manner.
 • Participate in the design, configuration, and implementation of SAP FI/CO solutions.
 • Collaborate with cross-functional teams to ensure integration between SAP FI/CO and other SAP modules.
 • Develop and maintain SAP FI/CO customizations, reports, and interfaces.
 • Provide end-user training and support for SAP FI/CO.
 • Participate in blueprinting, testing, and go-live support.
 • Stay up-to-date with SAP technology advancements and industry trends.
 • Provide recommendations for SAP FI/CO process improvements and efficiencies.
 • Participate in the development of project plans and implementation strategies

Qualification :

 • Bachelor's degree or Master's degree in Computer Science, Business Administration, or related field.
 • Strong experience in SAP FI/CO support and implementation, and SAP project management methodologies will be an advantage.
 • Knowledge of SAP Materials Management and Plant Maintenance modules.
 • Strong understanding of procurement, inventory, and maintenance processes.
 • Ability to work with cross-functional teams and communicate effectively with clients.
 • Strong problem-solving skills and attention to detail with excellent communication and interpersonal skills.
 • SAP certification in FI/CO is a plus.
 • Experience with other SAP modules (e.g. MM/PM, ABAP) is a plus.
 • TOEIC Score over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Manage and support the day-to-day operations of data management systems, including SAP BW
 • Develop, implement, and maintain data management processes and procedures
 • Collaborate with stakeholders to understand business requirements and data needs
 • Design and implement data storage solutions, such as databases, data warehouses, and data lakes
 • Extract, transform, and load (ETL) data from multiple sources, including SAP ERP systems and non-SAP, into the data management systems
 • Ensure data quality and accuracy by implementing data validation and reconciliation processes
 • Monitor data management systems to ensure stability, performance, and security
 • Automate data management tasks and workflows
 • Provide technical support to end-users and resolve any data-related issues
 • Analyze data and identify trends to support decision-making and strategic planning
 • Create dashboards, reports, and visualizations using BI tools such as PowerBI, etc.
 • Document data management systems and processes

Qualification :

 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Information Systems or related field
 • Strong experience with data management and database technologies such as SQL, NoSQL databases
 • Proficiency in programming languages such as Python, SQL, and Java
 • Experience with cloud-based data storage and processing solutions such as AWS, Google Cloud Platform, or Azure
 • Strong experience with SAP BW and SAP ERP systems
 • Familiarity with data warehousing concepts and dimensional modeling
 • Strong problem-solving and analytical skills
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Ability to work independently and in a team environment
 • Experience with BI and visualization tools such as PowerBI, etc.
 • TOEIC Score over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Manage the on-time preparation and submission of the Consolidated financial statements and EGCO's Financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, including coordination with the auditor.
 • Coordinate with subsidiaries, associates, and joint ventures to fulfill all required information for consolidation.
 • Review the completion of quarterly and yearly reporting packages as required by major shareholders and coordination and discussion for their issues (if any).  
 • Review the billing processes and correction of AR vouchers including accounting transactions 
 • Review the correction of GL records. 
 • Review the correction of bank reconciliation, bank confirmation, and third-party confirmation.      
 • Manage to fulfill corporate income tax obligations and represent the company with respect to inquiries and disputes with tax authorities and follow up new tax laws and regulations 
 • Oversee and review accounting transactions to ensure compliance with accounting policies of EGCO Group and follow up the new accounting standards and coordinate with subsidiaries, associates,s and joint ventures for summarizing its impact on consolidated financial statements.
 • Assess and compare work procedures with the company's regulations and orders to ensure completeness and to report the difference (if any) for finding the problem-solving. 
  Support the information and work with other functions to achieve the company's strategies and policy.           

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions or auditing firms    
 • 2 years experience in consolidation  
 • 7 years experience in Accounting
 • Good command of English language / TOEIC over 600                    
 • Well-knowledge in Thai Financial Reporting Standards.
 • Well knowledge in business laws & regulations, especially for public company
 • Well knowledge in financial analysis, financial modeling
 • Good knowledge of major contracts in the power business. 

 

สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Develop and conduct feasibility study, investment proposal, financial  model, project funding and relevant contracts to ensure successful project development
 • Assist in valuate the purchase price of the target project companies
 • Assist SVP in dealing and negotiation related to business development and project development 
 • Seek and study information to of new technology related to new businesses
 • Prepare the agenda and presentation for the board meeting
 • Assist in exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities 
 • Assist in screening projects in the pipeline; direct and advise for the action plan for the implementation of the project/investment opportunities
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Maintain close relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities 

Qualification :

 • Bachelor Degree in Engineering, Economics, Finance, Business Administration, or Law 
 • Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage
 • At least 7 years of relevant experiences in power business, new business, new technology or large infrastructure business or financial institutions with a minimum of 4 years experiences in feasibility study, business development, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Well knowledge of financial analysis, financial modeling
 • Good command of English language   TOEIC 700
สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน