คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ประวัติ
ดร.กัมปนาท บำรุงกิจ
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
ประวัติ
นายสมเกียรติ สุทธิวานิช
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
ประวัติ
นายจอห์น พาลัมโบ
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
ประวัติ
นายประสิทธิ์ เลาหวิรภาพ
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
ประวัติ
นางพลอย สุขศรีสมบูรณ์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
ประวัติ
นายวิชาญ ศรีไพโรจน์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ประวัติ
นายศักดิ์สิทธิ์ สุนทเรกานนท์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจใหม่
ประวัติ
นายธวัช หิรัณจารุกร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารสินทรัพย์ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารโครงการ
ประวัติ
นายเทิดศักดิ์ วิจิตรสมบัติ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารโรงไฟฟ้า
ประวัติ
นางสาวปิยนนท์ วัฒนะจรรยา
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร
ประวัติ
นางสาวสลิล ติระวัฒน์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร และผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติ
นายอมรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชี
ประวัติ
นางสาวสมศิริ อยู่สุข
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน
ประวัติ
นางสาวสุดฤดี เลิศเกษม
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงินบริษัทย่อย
ประวัติ
นางสาวสมฤดี ฟักอ่อน
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
ประวัติ