การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มเอ็กโกตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเอ็กโกมุ่งมั่นธำรงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้แนวทางไว้ ในการนี้ เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์สำหรับสื่อสารภายในบริษัท

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลัก 6 ประการ คือ P-R-E-A-C-T เพื่อเป็นกรอบในการกำกับดูแลและบริหารงานสำหรับกลุ่มเอ็กโก ดังนี้

 

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มเอ็กโกกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และกำหนดบทบาท หน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารรวมถึงวางแผนกลยุทธ์และนโยบายซึ่งส่งผลต่อทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตขององค์กร เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และความเชื่อมั่นในระบบบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ทั้ง 5 คณะ ได้แก่

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ
  2. คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
  3. คณะกรรมการลงทุน
  4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (คน)

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

 

ตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ

ความหลากหลายทางวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญ (รายชื่อ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)

 

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

*ผู้บริหารเอ็กโก ประกอบด้วยผู้บริหารในระดับ 1) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนทั้งหมดของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการในกลุ่มบริษัท จะมอบให้กับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

 

นิยามกรรมการอิสระและการเปรียบเทียบนิยามตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“เอ็กโก”) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระขึ้นมา โดยให้เข้มงวดกว่าเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ หากนำคุณสมบัติของกรรมการเปรียบเทียบกับนิยามกรรมการอิสระของเอ็กโก นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) จะมีข้อแตกต่างด้านคำนิยามกรรมการอิสระและมีกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการ

 

การเปรียบเทียบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทตามนิยามกรรมการอิสระและตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการ